ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

คลอดแล้ว เปิดทางต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินไทย

Admin
27 สิงหาคม 2022

คลอดแล้ว เปิดทางต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินไทย

“พล.อ.ประยุทธ์” ออกประกาศคำสั่ง เปิดทางต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินของไทย ไม่กำหนดเวลา หากธุรกิจยังอยู่ หลักเกณฑ์-เงื่อนไขเป็นอย่างไรบ้าง

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ว่าพลเอกประยุทธ์ลงนามประกาศคณะกรรมการส่งสริมการลงทุน เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้นิติบุคคงต่างด้าวที่ได้รับการส่งสริมการลงทุนถือกรรมสิทธิ์ที่ดินสำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงานและที่พักอาศัยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจนิติบุคคลต่างต้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชนัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้ เว็บสล็อตใหม่ล่าสุด

ข้อ 1ให้นิติบุลคลต่างด้าวผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินสำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงานและที่พักอาศัย โดยกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน การพิจารณาอนุญาต ดังนี้

1.1 ที่ดินสำหรับป็นที่ตั้งสำนักงานของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมให้ถือกรรมสิทธิ์ได้ไม่เกิน 5 ไร่
1.2 ที่ดินสำหรับเป็นที่พักอาศัยของผู้บริหารหรือผู้ชำนาญการให้ถือกรรมสิทธิ์ได้ไม่เกิน 10 ไร่
1.3 ที่ดินสำหรับเป็นที่พักอาศัยของคนงานให้ถือกรรมสิทธิ์ไม่เกิน 20 ไร่
1.4 ที่ดินสำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงานและที่พักอาศัยจะอยู่ในบริเวณเดียวกันกับที่ดินอันเป็นที่ตั้งสถานประกอบการหรือไม่ก็ได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นพิเศษสำนักงานจะพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป

ข้อ 2 จะต้องจำหน่ายหรือโอนที่ดินภายใน 1 ปี เมื่อหมดสภาพการเป็นผู้ได้รับการส่งเสริม

ข้อ 3 มอบอำนาจให้สำนักงานออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมตามความเหมาะสม เช่น ประเภทกิจการ ระยะห่างจากสถานประกอบการ เป็นต้น

 

เลขประกาศ : 828
เข้าชม : 169 ครั้ง