ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

สู่ 2 ทศวรรษ กรมโยธาธิการ มุ่งพัฒนาดิจิทัล ให้บริการอย่างยั่งยืน

Admin
3 ตุลาคม 2022

สู่ 2 ทศวรรษ กรมโยธาธิการ มุ่งพัฒนาดิจิทัล ให้บริการอย่างยั่งยืน

ก้าวสู่ 2 ทศวรรษ กรมโยธาธิการและผังเมือง มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ให้บริการอย่างยั่งยืนกับภาระกิจ4 ด้าน วางผังเมืองคลุมทั่วประเทศ -พัฒนาเมือง-ภาระกิจด้านอาคาร- บริการด้านช่าง

วันที่ 3 ตุลาคม นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันเข้าสู่ปีที่ 20 ปีที่กรมที่ขับเคลื่อน 4 ภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ 1.ด้านการผังเมือง ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562

เพื่อให้การวางและจัดทำผังเมืองในระดับต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องอยู่บนความตกลงใจ ของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

2.ด้านการพัฒนาเมือง พัฒนาเมืองให้มีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน มีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง

พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ มีเป้าหมายผลักดันโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เกิดขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศ และดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาเพื่อเร่งการระบายน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

3. ภารกิจด้านการอาคาร เพื่อให้อาคาร มั่นคง ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และลดภาวะโลกร้อน โดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร และพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร

และ4. ภารกิจด้านการบริการด้านช่าง ให้บริการด้านการออกแบบอาคาร การให้บริการทดสอบวัสดุ มีการยกระดับหน่วยทดสอบวัสดุเป็นศูนย์ทดสอบวัสดุ และให้คำปรึกษาด้านช่าง โดยมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทั่วประเทศเป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาและให้บริการตามภารกิจ เพื่อให้เมืองและชุมชน มีความสวยงาม ปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี Betflix

“ปัจจุบันกรมยังพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือด้านการให้บริการของกรม เพื่อสืบค้นข้อมูล ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง ตรวจสอบข้อมูลแผนผังและรายละเอียดข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน และข้อกำหนดควบคุมการก่อสร้างอาคาร รวมถึงได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลแบบจำลองสารสนเทศอาคาร หรือที่เรียกว่าBIM มาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการเริ่มจากการเขียนแบบให้ออกมาในรูปของสามมิติ”

นายพงศ์รัตน์กล่าวว่า อีกยังให้บริการงานด้านการอาคารผ่านระบบออนไลน์ ประกอบด้วย การขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้าง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกประชาชนและผู้เริ่มต้นประกอบธุรกิจ

ในการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร เพื่อปรับปรุงรูปแบบการบริการให้มีความทันสมัย รวดเร็ว เป็นการลดค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปติดต่อกับภาครัฐ

นายพงศ์รัตน์กล่าวว่า ขณะนี้กรมมีภารกิจต้องเร่งดำเนินการ คือ บรรเทาปัญหาอุทกภัยที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ซึ่งกรมมีภารกิจสอดคล้องกับมาตรการ 13 ด้านของรัฐบาล เช่นการกำจัดผักตบชวา การสำรวจคันกั้นน้ำต่างๆ และความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างต่างๆที่จะเป็นระบบป้องกันน้ำท่วม เพื่อซ่อมแซมหากมีการชำรุดให้รองรับกับสถานการณ์น้ำท่วมได้

“ในปี 2565 ที่ผ่านมา เราได้กำจัดผักตบชวาก่อนเข้าฤดูฝน โดยร่วมกับ 6 หน่วยงาน เช่น กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถกำจัดไปได้รวม 7 ล้านตัน มากกว่าแผนที่วางไว้ 5 ล้านตัน ในส่วนการสำรวจการชำรุดคันป้องกันน้ำท่วม หลัวได้ถ่ายโอนให้กรมปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล กรมได้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ตอนนี้ใน 15 จังหวัดเร่งด่วน ได้สำรวจแล้วเสร็จบางส่วนที่มีชำรุดรั่วซึม ได้แนะนำให้ท้องถิ่นซ่อมแซมกระสอบทรายที่ปิดล้อม ติดตั้งปั๊มน้ำต่างๆ “

ส่วนจังหวัดอื่นมีแผนตรวจ 49 จังหวัดที่มีความเสี่ยงตามลำดับ ซึ่งพื้นที่เสี่ยงเร่งด่วนได้สำรวจเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่เหลือทยอยสำรวจได้แล้วประมาณ 80% หากเป็นความชำรุดบกพร่องในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างเพียงเล็กน้อยกรมจะมีการออกแบบและแนะนำให้ท้องถิ่นใช้งบประมาณของตัวเองในการซ่อมบำรุง ซึ่งจะทำให้รวดเร็วขึ้น แต่ถ้าเป็นการชำรุดที่เสียหายมากทซึ่งมีอยู่ประมาณ3-4 แห่ง จะตัองใช้งบกรมดำเนินการ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกัน กรมได้สั่งการให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกมิติ เช่น การสำรวจ และเป็นพี่เลี้ยงในแต่ละท้องถิ่น เพราะกรมมีหน่วยงานด้านช่างที่จะลงไปช่วยได้

เลขประกาศ : 966
เข้าชม : 150 ครั้ง